przejdź do treści

Koncert 1 /173

Mazowsze w Koronie
20 września (ND) godz. 18:00 |SOKOŁÓW PODLASKI
Konkatedra pw. Niepokalanego Serca NMP 
Skwer Najświętszej Marii Panny 1

Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej
Edycja XVII
Koncert I /173
250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena
100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

Wielki Koncert
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
IX Symfonia d-moll op. 125

WYKONAWCY
Magdalena Schabowska-Krawczyk – sopran
Katarzyna Pawłowska – alt
Rafał Grozdew – tenor
Patryk Rymanowski – bas
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
Dariusz Zimnicki – dyrygent
Marcin Celiński – słowo wstępne


XVII edycję Festiwalu Mazowsze w Koronie inaugurujemy niezwykłym koncertem symfonicznym, na którym po raz pierwszy w Sokołowie Podlaskim zostanie wykonane słynne dzieło Ludwiga van Beethovena – IX Symfonia d-moll op. 125, którą kompozytor ukończył trzy lata przed śmiercią w roku 1824. Aż trudno uwierzyć, że tworzył Beethoven IX Symfonię już jako osoba całkowicie niesłysząca. Problemy ze słuchem u znakomitego muzyka dały znać w wieku 26 lat. Stopniowa utrata słuchu była wielką traumą dla tego świetnie zapowiadającego się niemieckiego pianisty, dyrygenta i kompozytora o korzeniach flamandzkich, urodzonego w Bonn w 1770 roku a osiadłego w Wiedniu. W 1806 roku Beethoven odwiedził hrabiego Franza von Oppersdorffa na zamku w Głogówku, położonym niedaleko Prudnika. Na powitanie kompozytora wykonano wówczas jego II Symfonię.
Był trudnym człowiekiem, zmagającym się z pełnym cierni losem. Stał się wielkim, niezależnym artystą. Mógł tworzyć co i kiedy chciał. Osiągnął za życia wielki sukces. Uznano go za największego muzyka wszech czasów.
Nie miał szczęścia tylko w miłości. Do końca przy życiu trzymała go jedynie sztuka muzyczna. Zmarł w Wiedniu późnym popołudniem 26 marca 1827 roku, podobno podczas burzy, która rozpętała się nad stolicą Austrii.

Muzyka Ludwiga van Beethovena jest uniwersalna. Zostawił on światu zapisane w swoich dziełach przesłanie i nadzieję. Idee oświeceniowe od dzieciństwa interesowały kompozytora m.in. budowa wolnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa. Słowa fragmentu poematu wspaniałego poety Friedricha Schillera Oda do radości rozbrzmiewają w ostatniej części IX Symfonii, w interpretacji solistów śpiewaków i chóru. Kantata finałowa IX Symfonii w wersji instrumentalnej, opracowana przez Herberta von Karajana, stała się Hymnem Unii Europejskiej. Uznaliśmy, że to wybitne instrumentalno-wokalne dzieło ze swoim humanistycznym przesłaniem, będzie stosowne do upamiętnienia 100. rocznicy urodzin wybitnego Papieża Świętego Jana Pawła II. W okazałej sokołowskiej konkatedrze, cechującej się znakomitą akustyką, wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Dariusza Zimnickiego. W finale IV części zaśpiewa z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej czworo solistów: Magdalena Schabowska – sopran, Katarzyna Pawłowska – alt, Rafał Grozdew – tenor, Tomasz Raff – bas. Zapowiada się we wrześniu w Sokołowie Podlaskim niezwykły wieczór muzyczny. Wspomnijmy na nim obu wielkich patronów koncertu.

Dyrygent Dariusz Zimnicki jest absolwentem Konserwatorium Wileńskiego (1997) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na (2002, kla­sa prof. Ryszarda Zimaka). W 2009 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztuk muzycz­nych, a w 2015 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go. W latach 2002–2004 jako dyry­gent asy­stent był zwią­za­ny z Warszawską Operą Kameralną. Obecnie pra­cu­je w macie­rzy­stej uczel­ni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyry­gent asy­stent chó­ru mie­sza­ne­go UMFC oraz wydzia­ło­we­go zespo­łu wokal­ne­go. Od roku 2004 pro­wa­dzi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z oby­dwo­ma zespo­ła­mi aktyw­nie kon­cer­tu­je przy­go­to­wu­jąc bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne pro­gra­my a cap­pel­la, jak rów­nież dzie­ła wokal­no-instru­men­tal­ne. Wyróżnia się licz­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi w wyko­nywa­niu dzieł zapo­mnia­nych i nowo­od­kry­tych w lite­ra­tu­rze chó­ral­nej. Z powo­dze­niem wystę­pu­je na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach oraz kon­kur­sach (ponad 20 nagród). Jest współ­za­ło­ży­cie­lem (2011) i dyry­gen­tem chó­ru Tibi Domine przy para­fii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

chor-img Orkiestra 003  Orkiestra 020

 

Koordynator z MIK: Małgorzata Kalicińska, e-mail: m.kalicinska@ mik.waw.pl
tel. 601 663 921, 22 58 64 227

Organizator Festiwalu:
MazowieckiInstytut Kultury

Współorganizatorzy koncertu:
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
Sokołowski Ośrodek Kultury
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim

Wstęp wolny